Welcome to SA Dictionaries

Kgutsufalo
   /kgu-tsu-fa-lo /

Shortening